• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

CelestyNOWA szansa

13.12.200714:41

CCI Beata Przysowa

„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”, tak mawiał 40 Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i miał w tym wiele racji. Idąc za jego opinią, również w polityce lokalnej powinniśmy skupiać się na efektach, które przekraczają okres jednej, czy nawet kilku kadencji.

Coraz lepiej widzę, że Gmina Celestynów posiada ogromny potencjał rozwojowy. Jest on zawarty zarówno w zdolnościach, pracowitości i energii mieszkańców, jak i walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych.

W obliczu epoki emigracji zarobkowej i obumierania społecznego dużych obszarów kraju, Celestynów jawi się jako miejsce, które swoim klimatem i bliskością stolicy Polski tworzy znakomitą alternatywę do stałego osiedlenia się.

 

W coraz szybszym tempie rozrastają się osiedla domów jednorodzinnych, a każdy dzień przynosi nam nowych mieszkańców. Tej tendencji sprzyja wiele czynników, które szczegółowo opisuję poniżej, jak również  dobre prognozy na przyszłość.

 

Komunikacja - dobra komunikację zapewnia linia kolejowa z licznymi przystankami obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Ta linia od lat była i jest elementem przyciągającym potencjalnych mieszkańców. Ponadto rozwijają się połączenia przy udziale prywatnych linii autobusowych.

 

S17 – modernizacja drogi krajowej numer 17 i przekształcenie jej w drogę szybkiego ruchu oraz perspektywa powstania węzła komunikacyjnego w okolicach wsi Jatne, spowoduje   znaczne skrócenie czasu dojazdu do centrum Warszawy.

Na ten moment, jeszcze nie mamy ostatecznych decyzji co do czasu realizacji inwestycji, jednakże w obliczu współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012  wraz z Ukrainą jest ona nieunikniona. Możemy być niemal pewni, że w przeciągu następnych lat ta droga powstanie.

 

Kanalizacja – jest to taki element infrastruktury, który powoduje nie tylko, ułatwienia życia mieszkańców ale także sprawia, że środowisko naturalne jest chronione. Dlatego też, inwestycja ta jest realizowana na terenie gminy Celestynów z dużym zaangażowaniem. W obecnym momencie realizowany jest etap IX w Celestynowie oraz XI etap w Pogorzeli Warszawskiej.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego – prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego są  zaawansowane. Jedynym hamulcem jest tutaj brak decyzji ze strony władz centralnych co do ostatecznego przebiegu  obwodnicy „Szosy Lubelskiej”. Dodatkowo w tym roku prowadzone są prace nad planem przestrzennego zagospodarowania osiedla „Leśna” w Pogorzeli Warszawskiej, gdzie w perspektywie może powstać duże osiedle mieszkaniowe.

 

Inwestycje- w mijającym roku oprócz kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej, która to inwestycja jest bardzo kapitałochłonnym przedsięwzięciem, realizowane są także mniejsze jednakże również ważne inwestycje, jak rozbudowa sieci wodociągowej (w szczególności we wsi Ponurzyca), remont Przedszkola w Starej Wsi, czy też bieżące remonty dróg, ustawianie tablic informacyjnych, remonty w jednostkach oświatowych, lub całkiem małe sprawy jak ustawienie lamp w różnych częściach gminy, uzupełnienie chodnika koło pawilonów GS, remont placu zabaw itp.

 

Plany na przyszłość – dużym przedsięwzięciem, na które jest spore zapotrzebowanie społeczne, to rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Celestynowie jak też wreszcie racjonalne i ostateczne zagospodarowanie prawie 4 hektarowego centrum Celestynowa. Realizując te duże i ważne przedsięwzięcia dla samego Celestynowa, należy także pamiętać o potrzebach inwestycyjnych ościennych wsi, zarówno tych bliskich, jak też położonych w większej odległości na obrzeżach gminy.

 

Możliwości rozwoju – potencjalnie gmina Celestynów ma bardzo duże szanse rozwoju drzemiące głównie w ilości terenów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, bez groźby naruszenia równowagi przyrodniczej i zachowania charakteru leśnego (ponad 60% lesistości gminy przy średniej krajowej 29%). Pespektywą są tutaj obszary takiej jak 9 hektarowy grunt położony obok Pol-Hotelu, gdzie w przyszłości mogłoby powstać osiedle mieszkaniowe oraz tereny położone w pobliżu wsi Regut, gdzie po zakończeniu procesu scalania gruntów zdolności rozwojowe tej wsi położonej przy drodze krajowej Nr 50 wzrosną w znaczny sposób. Zainteresowanie Gminą Celestynów wzrasta, na co wskazują rosnące ceny ziemi i liczni chętni do osiedlania się właśnie tutaj. 

 

 

                                                                                               Stefan Traczyk

                                                                                       Wójt Gminy Celestynów

 

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

 

ogłasza

 

KONKURS NA „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”

 

§ 1

KOORDYNATOR KONKURSU: Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk

 

§ 2

CEL KONKURSU:

Wyłonienie obywatela, który urodzi się lub też zamelduje się na terenie gminy Celestynów jako kolejny 11 111 obywatel tej gminy.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU:
1/ W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które od momentu ogłoszenia konkursu urodzą się lub zameldują się na terenie gminy Celestynów (w przypadku osób nieletnich, reprezentantem jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).
2/ Z udziału w konkursie są wykluczeni członkowie jury wraz z rodzinami.

§ 4

ZASADY KONKURSU:

1/ Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która zostanie zameldowana jako kolejny 11 111 obywatel gminy Celestynów.

2/ Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich jak też członkowie jury, są zobligowani do momentu rozstrzygnięcia konkursu, do zachowania tajemnicy o ilości brakujących osób do pełnej liczby 11 111 obywateli.

3/ Konkurs będzie prowadzony w dniach od 26.11.2007 r. do momentu jego rozstrzygnięcia.

4/ Miejscem pracy i obrad jury jest Urząd Gminy Celestynów.

5/ Uczestnicy konkursu mogą się meldować osobiście lub tez za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli.

6/ Zwycięzca konkursu musi wyrazić zgodę na piśmie, na przetwarzanie swych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłaniania zwycięzcy konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych – teks jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909).

7/ Osoby, które nie spełnią warunków podanych w § 4 pkt. 6  będą automatycznie pomijane a zwycięzcą konkursu będzie kolejna osoba, która wyrazi taką zgodę.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1/ Komisja Konkursowa (jury) powołana przez Wójta wyłoni zwycięzcę, który zostanie nagrodzony. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

2/ Organizator nie przewiduje jakichkolwiek możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez Komisję Konkursową.

3/ Wyniki konkursu zostaną przedstawione po jego rozstrzygnięciu na stronach internetowych Urzędu Gminy Celestynów, GOK oraz w prasie.

 

§ 6

NAGRODA:

1/ Nagrodą będzie tytuł „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”, statuetka oraz bon na zakupy w sklepach Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej w Celestynowie.

2/ Wartość bonu wynosić będzie 1 111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych).

 

 

                                                                                                           /-/ Stefan Traczyk

                                                                                                     Wójt Gminy Celestynów

Kalendarz wydarzeń:

Newsletter:

Przeczytaj także:

Instalacje OZE - zgłoszenia

24.06.2016

16:14

Andrzej

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców naborem deklaracji na dofinansowanie dostawy i montażu ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych Gmina Celestynów przedłuża termin składania ww. deklaracji do dnia 30 czerwca 2016 r. Osoby, które złożą deklarację po tym terminie zostaną wpisanie na listę rezerwową.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

24.06.2016

15:06

Andrzej

 

W dniu dzisiejszym zarówno uczniowie jak i nauczyciele szkół podstawowych zakończyli rok szkolny.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Sesja Rady Gminy Celestynów

21.06.2016

16:25

Andrzej

Sesja Rady Gminy w Celestynowie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku (środa) o godzinie: 16:30 w świetlicy Szkoły Podstawowej w Celestynowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

21.06.2016

16:22

Andrzej

W związku z zamknięciem od 27 czerwca br. drogi powiatowej do Otwocka (na odcinku Pogorzel - Polhotel), związanym z jej przebudową i wskazanymi w organizacji ruchu objazdami przekazujemy dodatkową informację. ZDP w Otwocku zadeklarował, że poprawi przejezdność gruntowej drogi (przedłużenie ul Głównej w Pogorzeli do ul. Narutowicza w Otwocku). Pomimo tego, że nie jest to oficjalny objazd, na pewno część mieszkańców naszej gminy z niego skorzysta.

  Przedszkole z murami

21.06.2016

11:15

Andrzej

 

 

Trwają prace na placu budowy przedszkola samorządowego w Celestynowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Z zezwoleniem, czy bez?

20.06.2016

14:11

Andrzej

Osoby chcące usunąć ze swojej posesji, zlokalizowanej na terenie gminy Celestynów, drzewa zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem. Pamiętajmy, że w większości przypadków wycięcie drzewa wymaga uzyskania zgody odpowiedniego organu. W przypadku działek leśnych jest to Nadleśnictwo Celestynów, a w pozostałych przypadkach Wójt Gminy Celestynów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kolejny etap przebudowy

17.06.2016

10:42

Andrzej

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku uprzejmie informuje, że w związku z zaplanowaną kompleksową przebudową, od dnia 27 czerwca 2016 r. zamknięta zostanie dla ruchu część dróg powiatowych Nr 2715W i 2722W łączących Otwock i Celestynów na odcinku od przepustu drogowego w miejsc. Pogorzel (za dawnym Pol-Hotelem) do przejazdu PKP w miejsc. Pogorzel. W związku z zamknięciem drogi zaplanowano objazd dla pojazdów mechanicznych ul. Narutowicza w Otwocku do drogi krajowej Nr 17, następnie drogą krajową Nr 17 do drogi powiatowej Nr 2713W w miejsc. Wola Ducka przez miejsc. Glina do miejsc. Stara Wieś.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Sukcesywne usuwanie azbestu

17.06.2016

09:08

Andrzej

 

Od kilku lat celestynowski samorząd pozyskuje środki finansowe na odbiór i utylizację azbestu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zakończenie roku akademickiego 2015/2016 Celestynowskiego Koła Studenckiego dla Seniorów

17.06.2016

08:41

Andrzej

 

15 czerwca 2016 r. w Otwocku odbyło się zakończenie roku akademickiego 2015/2016 Celestynowskiego Koła Studenckiego dla Seniorów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Pogorzelska w przebudowie

15.06.2016

15:28

Andrzej

Trwają prace na ul. Pogorzelskiej w miejscowości Dąbrówka w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uwaga użytkownicy Orlika

15.06.2016

09:05

Andrzej

Od 1 czerwca 2016 r. nad prawidłowym wykorzystaniem kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” czuwa Animator obiektu. To do niego należy zgłaszać m.in. chęć rezerwacji boisk, czy skorzystania ze sprzętu sportowego będącego na wyposażeniu obiektu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

13.06.2016

09:35

Andrzej

Gimnazjaliści z Celestynowa trzeci w powiecie!

10.06.2016

16:04

Andrzej

Reprezentacja Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. Józefa Czumy ,,Skrytego" w Celestynowie w składzie: Mateusz Ładno, Aleksandra Ciborowska i Karolina Nowak z opiekunem Agatą Jastrzębską w IV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, który odbył się 9 czerwca 2016 roku, zajęła trzecie miejsce.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Remonty w Ostrowie i Jatnym

10.06.2016

15:34

Andrzej

Kolejne remonty dróg zaplanowane w tym roku dobiegają końca. W miejscowości Jatne i Ostrów poprawiono odcinki dróg.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zamknięcie drogi powiatowej do Otwocka

10.06.2016

11:32

Andrzej

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku informuje, iż od 27 czerwca 2016 r. z powodu przebudowy i rozbudowy ciągu dróg powiatowych nr 2715W, nr 2722W, Nr 2713W, zamknięta dla ruchu zostanie droga Nr 2715W na odcinku OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W POGORZELI DO PRZEPUSTU W POGORZELI.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

Wyjazd na koncert

24.06.2016

08:56

Andrzej

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zaprasza na wyjazd autokarowy do matecznika Mazowsze w Otrębusach na koncert Ireny Santor.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Powitanie lata

23.06.2016

15:48

Andrzej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Konsultacje wojewódzkiego programu współpracy

16.06.2016

14:47

Andrzej

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do 1 lipca br. mogą zgłaszać uwagi i opinie do projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

10.06.2016

13:42

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestynów w 2016 roku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ROLNIKU SPISZ SIĘ SAM

08.06.2016

13:29

Andrzej

Czy średnia powierzchnia gospodarstw rolnych na Mazowszu nadal rośnie? Ilu właścicieli gospodarstw rolnych mieszka w dużych miastach? W jakim kierunku mazowieccy rolnicy specjalizują swoją działalność?

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

07.06.2016

15:21

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Sprawozdanie z VIII Europejskiego Tygodnia Sportu

07.06.2016

15:09

Andrzej

 

W ramach 22 Sportowego Turnieju Miast i Wsi VIII Europejskiego Tygodnia Sportu 1 czerwca na boisku Orlik odbyła się międzyszkolna Spartakiada.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Obwieszczenie

07.06.2016

12:03

Andrzej

Informacja dotytcząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z wyborami uzupełniającymi do rady gminy zarządzonymi na dzień 7 sierpnia 2016 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Warto wiedzieć

06.06.2016

14:45

Andrzej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w warszawie wydał ulotki  dotyczące barszczy kaukazkich. Znajudują sie w nich informacje, które każdy powinien mieć.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

CKKS zaprasza

06.06.2016

13:49

Andrzej

... na piknik klubowy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Będzie sprawdzany system wczesnego ostrzegania

06.06.2016

10:26

Andrzej

7 czerwca w godz. 11:30-13:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening, w ramach którego będzie sprawdzony system wczesnego ostrzegania z głośnym uruchomieniem syren alarmowych w ramach ćwiczeń organizowanych przez  Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP pk. „RENEGADE-SAREX-16/1”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Spotkanie

03.06.2016

14:15

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów informuje, że w dniu 7 czerwca o godzinie 18.00 w Urzędzie Gminy w Celestynowie odbędzie się spotkanie osób zainteresowanych ogniwami fotowoltaicznymi lub kolektorami słonecznymi z przedstawicielami Urzędu oraz firmą specjalizującą się w odnawialnych źródłach energii.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Spotkanie z kulturą

03.06.2016

13:41

Andrzej

Zapraszamy na 13. edycję Powiatowego Festiwalu Kultury organizownego przez Powiat Otwocki, który odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Parku Miejskim w Otwocku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

AKCJA LATO 2016

03.06.2016

09:07

Andrzej

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zaprasza dzieci od 6 lat.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

INFORMACJA

01.06.2016

10:08

Andrzej

WÓJTA GMINY CELESTYNÓW W SPRAWIE DOFINANSOWANIA FOTOWOLTAIKI/KOLETORÓW SŁONECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CELESTYNÓW.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Prognoza na popołudnie

01.06.2016

09:42

Andrzej

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informuje o prognozowanych burzach z gradem w drugiej połowie dnia.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GUS – Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

27.05.2016

15:00

Andrzej

 

Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, że w dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 roku w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Gminny Dzień Dziecka

27.05.2016

13:12

Andrzej

 

5 czerwca 2016 roku (niedziela) Urząd Gminy w Celestynowie i Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na wesoły, pełen różnych atrakcji Dzień Dziecka.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt