• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

CelestyNOWA szansa

13.12.200714:41

CCI Beata Przysowa

„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”, tak mawiał 40 Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i miał w tym wiele racji. Idąc za jego opinią, również w polityce lokalnej powinniśmy skupiać się na efektach, które przekraczają okres jednej, czy nawet kilku kadencji.

Coraz lepiej widzę, że Gmina Celestynów posiada ogromny potencjał rozwojowy. Jest on zawarty zarówno w zdolnościach, pracowitości i energii mieszkańców, jak i walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych.

W obliczu epoki emigracji zarobkowej i obumierania społecznego dużych obszarów kraju, Celestynów jawi się jako miejsce, które swoim klimatem i bliskością stolicy Polski tworzy znakomitą alternatywę do stałego osiedlenia się.

 

W coraz szybszym tempie rozrastają się osiedla domów jednorodzinnych, a każdy dzień przynosi nam nowych mieszkańców. Tej tendencji sprzyja wiele czynników, które szczegółowo opisuję poniżej, jak również  dobre prognozy na przyszłość.

 

Komunikacja - dobra komunikację zapewnia linia kolejowa z licznymi przystankami obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Ta linia od lat była i jest elementem przyciągającym potencjalnych mieszkańców. Ponadto rozwijają się połączenia przy udziale prywatnych linii autobusowych.

 

S17 – modernizacja drogi krajowej numer 17 i przekształcenie jej w drogę szybkiego ruchu oraz perspektywa powstania węzła komunikacyjnego w okolicach wsi Jatne, spowoduje   znaczne skrócenie czasu dojazdu do centrum Warszawy.

Na ten moment, jeszcze nie mamy ostatecznych decyzji co do czasu realizacji inwestycji, jednakże w obliczu współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012  wraz z Ukrainą jest ona nieunikniona. Możemy być niemal pewni, że w przeciągu następnych lat ta droga powstanie.

 

Kanalizacja – jest to taki element infrastruktury, który powoduje nie tylko, ułatwienia życia mieszkańców ale także sprawia, że środowisko naturalne jest chronione. Dlatego też, inwestycja ta jest realizowana na terenie gminy Celestynów z dużym zaangażowaniem. W obecnym momencie realizowany jest etap IX w Celestynowie oraz XI etap w Pogorzeli Warszawskiej.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego – prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego są  zaawansowane. Jedynym hamulcem jest tutaj brak decyzji ze strony władz centralnych co do ostatecznego przebiegu  obwodnicy „Szosy Lubelskiej”. Dodatkowo w tym roku prowadzone są prace nad planem przestrzennego zagospodarowania osiedla „Leśna” w Pogorzeli Warszawskiej, gdzie w perspektywie może powstać duże osiedle mieszkaniowe.

 

Inwestycje- w mijającym roku oprócz kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej, która to inwestycja jest bardzo kapitałochłonnym przedsięwzięciem, realizowane są także mniejsze jednakże również ważne inwestycje, jak rozbudowa sieci wodociągowej (w szczególności we wsi Ponurzyca), remont Przedszkola w Starej Wsi, czy też bieżące remonty dróg, ustawianie tablic informacyjnych, remonty w jednostkach oświatowych, lub całkiem małe sprawy jak ustawienie lamp w różnych częściach gminy, uzupełnienie chodnika koło pawilonów GS, remont placu zabaw itp.

 

Plany na przyszłość – dużym przedsięwzięciem, na które jest spore zapotrzebowanie społeczne, to rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Celestynowie jak też wreszcie racjonalne i ostateczne zagospodarowanie prawie 4 hektarowego centrum Celestynowa. Realizując te duże i ważne przedsięwzięcia dla samego Celestynowa, należy także pamiętać o potrzebach inwestycyjnych ościennych wsi, zarówno tych bliskich, jak też położonych w większej odległości na obrzeżach gminy.

 

Możliwości rozwoju – potencjalnie gmina Celestynów ma bardzo duże szanse rozwoju drzemiące głównie w ilości terenów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, bez groźby naruszenia równowagi przyrodniczej i zachowania charakteru leśnego (ponad 60% lesistości gminy przy średniej krajowej 29%). Pespektywą są tutaj obszary takiej jak 9 hektarowy grunt położony obok Pol-Hotelu, gdzie w przyszłości mogłoby powstać osiedle mieszkaniowe oraz tereny położone w pobliżu wsi Regut, gdzie po zakończeniu procesu scalania gruntów zdolności rozwojowe tej wsi położonej przy drodze krajowej Nr 50 wzrosną w znaczny sposób. Zainteresowanie Gminą Celestynów wzrasta, na co wskazują rosnące ceny ziemi i liczni chętni do osiedlania się właśnie tutaj. 

 

 

                                                                                               Stefan Traczyk

                                                                                       Wójt Gminy Celestynów

 

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

 

ogłasza

 

KONKURS NA „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”

 

§ 1

KOORDYNATOR KONKURSU: Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk

 

§ 2

CEL KONKURSU:

Wyłonienie obywatela, który urodzi się lub też zamelduje się na terenie gminy Celestynów jako kolejny 11 111 obywatel tej gminy.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU:
1/ W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które od momentu ogłoszenia konkursu urodzą się lub zameldują się na terenie gminy Celestynów (w przypadku osób nieletnich, reprezentantem jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).
2/ Z udziału w konkursie są wykluczeni członkowie jury wraz z rodzinami.

§ 4

ZASADY KONKURSU:

1/ Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która zostanie zameldowana jako kolejny 11 111 obywatel gminy Celestynów.

2/ Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich jak też członkowie jury, są zobligowani do momentu rozstrzygnięcia konkursu, do zachowania tajemnicy o ilości brakujących osób do pełnej liczby 11 111 obywateli.

3/ Konkurs będzie prowadzony w dniach od 26.11.2007 r. do momentu jego rozstrzygnięcia.

4/ Miejscem pracy i obrad jury jest Urząd Gminy Celestynów.

5/ Uczestnicy konkursu mogą się meldować osobiście lub tez za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli.

6/ Zwycięzca konkursu musi wyrazić zgodę na piśmie, na przetwarzanie swych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłaniania zwycięzcy konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych – teks jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909).

7/ Osoby, które nie spełnią warunków podanych w § 4 pkt. 6  będą automatycznie pomijane a zwycięzcą konkursu będzie kolejna osoba, która wyrazi taką zgodę.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1/ Komisja Konkursowa (jury) powołana przez Wójta wyłoni zwycięzcę, który zostanie nagrodzony. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

2/ Organizator nie przewiduje jakichkolwiek możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez Komisję Konkursową.

3/ Wyniki konkursu zostaną przedstawione po jego rozstrzygnięciu na stronach internetowych Urzędu Gminy Celestynów, GOK oraz w prasie.

 

§ 6

NAGRODA:

1/ Nagrodą będzie tytuł „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”, statuetka oraz bon na zakupy w sklepach Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej w Celestynowie.

2/ Wartość bonu wynosić będzie 1 111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych).

 

 

                                                                                                           /-/ Stefan Traczyk

                                                                                                     Wójt Gminy Celestynów

Kalendarz wydarzeń:

Newsletter:

Przeczytaj także:

Intensywne prace na powiatowej drodze

28.07.2016

10:38

Andrzej

 

Od 27 czerwca br Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku prowadzi remont drogi do Otwocka.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

27.07.2016

10:26

Andrzej

 

W tym roku (2016 ) Gmina Celestynów buduje 27 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Piknik rodzinny w Ponurzycy

25.07.2016

15:28

Andrzej

 

Już po raz trzeci sołectwo Ponurzyca, Fundacja CEAS i GOK wspólnie zorganizowali piknik rodzinny

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ul. Leśna odebrana

21.07.2016

15:39

Andrzej

Przebudowa ul. Leśnej w Celestynowie – na odcinku od ul. Osieckiej do ul. Reguckiej dobiegła końca.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przypominamy

21.07.2016

14:45

Andrzej

30 czerwca 2016 r. minął termin składania deklaracji przystąpienia do projektu o dofinansowanie dostawy i montażu ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w ramach konkursu z działania 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE). Osoby, które składają deklaracje w Urzędzie Gminy w Celestynowie po tym terminie wpisywane są na listę rezerwową projektu.

7 sierpnia – wybory uzupełniające

20.07.2016

16:00

Andrzej

Mieszkańcy Celestynowa z okręgu nr 7 (ulice: Chopina, Inżynierska, Jankowskiego, Kupiecka, Otwocka, Plantowa, Rękasa, Świętego Kazimierza, Żabia) 7 sierpnia 2016 r., w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Celestynów, wybiorą swojego przedstawiciela.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Szanowni Państwo,

19.07.2016

11:24

Andrzej

w nawiązaniu do ostatnio rozpowszechnionej informacji dotyczącej przeznaczenia terenu wokół składowiska odpadów „Sater” w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowana Przestrzennego Gminy Celestynów informuję, że tereny znajdujące się pomiędzy istniejącą zabudową w miejscowości Glina a składowiskiem „Sater” w projekcie Studium zostały zaprojektowane jako obszary lasów i zadrzewień, w większości oznaczonych jako lasy ochronne.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bitwa na reguckiej łące

11.07.2016

10:37

Andrzej

Uciekający od Armii Czerwonej i polskiego oddziału ułanów żołnierze Wehrmachtu zdążyli jeszcze spalić wieś a sołtysa rozstrzelać na oczach mieszkańców. Sowieccy żołnierze, wspierani czołgiem i konnym oddziałem Polaków skutecznie zaatakowali Hitlerowców, nie dając im żadnych szans.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

e-Celestynka

08.07.2016

10:03

Andrzej

Czerwiec, to miesiąc radości dzieci: Dzień Dziecka, rozdanie świadectw, koniec roku szkolnego i długo oczekiwane wakacje. To także miesiąc troski rodziców: czy dziecko zda do następnej klasy, jakie uzyska wyniki i w jaki sposób zapewnić mu wakacyjny odpoczynek.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Inscenizacja w lipcu

07.07.2016

09:17

Andrzej

10 lipca 2016 r. pod Celestynowem będzie można obejrzeć widowisko historyczne - bitwę z 1944 r. Dla zainteresowanych przygotowano też m.in.  grę terenową.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Trwają prace na ul. Ogrodowej w Pogorzeli

06.07.2016

08:23

Andrzej

Zamontowano kolektor zrzutowy odprowadzający wody opadowe z drogi do Strugi Pogorzelskiej oraz studnie kanalizacji deszczowej. Przystąpiono do korytowania całego pasa drogowego pod podbudowę drogi. Planowane zakończenie prac ok. 15 lipca. Koszt całej inwestycji to niespełna 150.000 zł.

OSP w Dąbrówce

05.07.2016

09:06

Andrzej

Pod koniec czerwca na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dąbrówka, na ponad 200 metrach kw., wykonano nawierzchnię z kostki brukowej Behaton. Koszt to nieco ponad 10.000,00 zł. Prace sfinansowano między innymi ze środków Funduszu Sołeckiego Dąbrówka.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Powitali lato

04.07.2016

10:57

Andrzej

Mieszkańcy Starej Wsi 3 lipca powitali lato piknikowo. Na starowiejskim placu targowym obok torów kolejowych całe rodziny zebrały się, by słuchać i oglądać występy artystów zaproszonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie, Sołtysa i Radę Sołecką.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wójt Kwiatkowski z absolutorium

30.06.2016

13:14

Andrzej

To już drugie absolutorium dla obecnego wójta. Na sesji Rady Gminy Celestynów w dniu 29 czerwca br. radni niemal jednogłośnie (bez głosu sprzeciwu) udzielili wójtowi Witoldowi Kwiatkowskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2015.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Prace na ul. Leśnej

29.06.2016

08:59

Andrzej

W ramach drugiego etapu przebudowy ul. Leśnej w Celestynowie ustawiono już oporniki i wykonano zjazdy na posesje i dojścia do furtek.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

Zawiadomienie

15.07.2016

15:15

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów zawiadamia, że w dniach od 12.07.2016 r. do 10.08.2016 r., wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie

11.07.2016

15:41

Andrzej

Lasy Państwowe  zapraszają na Dzień Otwarty w Centrum Edukacji Leśnej. Na wszystkich czeka wiele atrakcji!

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ostrzeżenie meteorologiczne

11.07.2016

15:32

Andrzej

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ostrzega przed możliwymi burzami z gradem.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ćwiczenia w plenerze

08.07.2016

11:54

Andrzej

Na zajęcia ruchowe z wykorzystaniem celestynowskiej siłowni zewnętrznej zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie. Oferta skierowana jest do Pań i Panów w wieku 50+.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

IV Edycja Warsztatów ‘GLINA łączy LUDZI’

08.07.2016

10:33

Andrzej

W terminie 25-29 lipca 2016 r. w Klubie Mieszkańca w Glinie Fundacja ‘TAK’ – Twórczy, Aktywni, Kochający już po raz czwarty będzie realizowała projekt ‘GLINA łączy LUDZI’ skierowany głównie do dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Celestynów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja

08.07.2016

10:24

Andrzej

Gmina Celestynów informuje, że kontynuuje przyjmowanie zgłoszeń na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nadleśnictwo ostrzega!

07.07.2016

09:21

Andrzej

W ostatnich tygodniach przez Polskę wędrowały burze z silnymi, porywistymi wiatrami. Skutki tego zjawiska możemy obserwować również w naszych lasach. Niestety siła żywiołu pokonała wrodzoną odporność drzew i wiele z nich padło ofiarą podmuchów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dzień Gminy Celestynów

07.07.2016

09:01

Andrzej

Zapraszamy 14 sierpnia 2016 r. o godz. 16:00.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uwaga! Silne porywy wiatru

06.07.2016

12:08

Andrzej

Jak informuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą spodziewać się dzisiaj po południu silnych porywów wiatru - od 75 km/h do nawet 90 km/h.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

06.07.2016

10:47

Andrzej

W związku, iż do Urzędu Gminy w Celestynowie nie wpłynęła żadna oferta w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestynów w 2016 roku Wójt Gminy Celestynów unieważnia konkurs.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„Mazowsze przeżyj i poczuj”

04.07.2016

17:04

Andrzej

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym – Mazowsze bliskie sercu. Tegoroczny temat konkursu to „Mazowsze przeżyj i poczuj”. Termin nadsyłania prac upływa 20 lipca 2016 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

XVII edycja konkursu

04.07.2016

16:37

Andrzej

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury, w tym kultury masowej oraz promocję województwa w tych dziedzinach. Termin składania zgłoszeń upływa 9 września 2016 roku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Awaryjne zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 801

01.07.2016

15:06

Andrzej

Jak informuje firma STRABAG od godz. 20:00 2.07.2016 r. (sobota) do godz. 7:00 3.07.2016 r. (niedziela) nastąpi awaryjne zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Górczewską. Objazd odbywać się będzie trasą ul. Wyszyńskiego, Wawerska, Kołłątaja, Majowa, Kraszewskiego, Górczewska.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Temperatura rośnie

30.06.2016

08:58

Andrzej

Przed nami kolejne dni z wysoką temperaturą powietrza. Jak je przetrwać? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w poradniku Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt